首页 | 诗文 | 作者 | 名句 | 典籍 | 成语
精选诗集

著名诗人
最近更新诗词

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

chī ér le què gōng jiā shì ,kuài gé dōng xī yǐ wǎn qíng 。

luò mù qiān shān tiān yuǎn dà ,chéng jiāng yī dào yuè fèn míng 。

zhū xián yǐ wéi jiā rén jué ,qīng yǎn liáo yīn měi jiǔ héng 。

wàn lǐ guī chuán nòng zhǎng dí ,cǐ xīn wú yǔ bái ōu méng 。

霓裳片片晚妆新,束素亭亭玉殿春。

已向丹霞生浅晕,故将清露作芳尘。

ní shang piàn piàn wǎn zhuāng xīn ,shù sù tíng tíng yù diàn chūn 。

yǐ xiàng dān xiá shēng qiǎn yūn ,gù jiāng qīng lù zuò fāng chén 。

北雁来时岁欲昏,私书归梦杳难分。
井桐叶落池荷尽,一夜西窗雨不闻。
běi yàn lái shí suì yù hūn ,sī shū guī mèng yǎo nán fèn 。
jǐng tóng yè luò chí hé jìn ,yī yè xī chuāng yǔ bú wén 。

浔阳白司马,夜送孟功曹。

江暗管弦急,楼明灯火高。

湖波翻似箭,霜草杀如刀。

且莫开征棹,阴风正怒号。

xún yáng bái sī mǎ ,yè sòng mèng gōng cáo 。

jiāng àn guǎn xián jí ,lóu míng dēng huǒ gāo 。

hú bō fān sì jiàn ,shuāng cǎo shā rú dāo 。

qiě mò kāi zhēng zhào ,yīn fēng zhèng nù hào 。

我醉欲眠君罢休,已教従事到青州。

鬓霜饶我三千丈,诗律输君一百筹。

闻道郎君闭东阁,且容老子上南楼。

相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁。

白话译文 我喝醉了想去睡觉,你也不要再多喝了,我们已经喝得很尽兴。 我那花白的鬓发有三千丈长,但是写诗的功夫水平还是和王巩不在一个等级。 听说你以后将在东阁闭门不出,那么我将会去南方陪你喝一杯。 现在我们相遇得很匆忙,用不着急着分开,不然明天蝴蝶会因黄色的花朵而悲伤。

wǒ zuì yù mián jun1 bà xiū ,yǐ jiāo cóng shì dào qīng zhōu 。

bìn shuāng ráo wǒ sān qiān zhàng ,shī lǜ shū jun1 yī bǎi chóu 。

wén dào láng jun1 bì dōng gé ,qiě róng lǎo zǐ shàng nán lóu 。

xiàng féng bú yòng máng guī qù ,míng rì huáng huā dié yě chóu 。

渝客行

千里绝尘渝客行, 薄暮烛霞穿市井。

平江望月对沧澜, 江岸楼宇现崖间。

qiān lǐ jué chén yú kè háng , báo mù zhú xiá chuān shì jǐng 。

píng jiāng wàng yuè duì cāng lán , jiāng àn lóu yǔ xiàn yá jiān 。

长江悲已滞,万里念将归。

况属高风晚,山山黄叶飞。

王勃(唐)的《山中》选自全唐诗:卷56_49。 【注释】 ①滞:留滞。 ②念将归:有归乡之愿,但不能成行。 ③况属:何况是。 ④高风:秋风,指高风送秋的季节。

zhǎng jiāng bēi yǐ zhì ,wàn lǐ niàn jiāng guī 。

kuàng shǔ gāo fēng wǎn ,shān shān huáng yè fēi 。

江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。

无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。

金陵图白话译文 谁说画不出六朝古都的伤心事,只是画家为了迎合当权者的心态而不画伤心图而已。 您看这六幅描摹南朝六代往事的画中,枯老的树木和寒凉的云朵充满了整座金陵城。

jiāng yǔ fēi fēi jiāng cǎo qí ,liù cháo rú mèng niǎo kōng tí 。

wú qíng zuì shì tái chéng liǔ ,yī jiù yān lóng shí lǐ dī 。

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。

埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

hái ér lì zhì chū xiāng guān ,xué bú chéng míng shì bú hái 。

mái gǔ hé xū sāng zǐ dì ,rén shēng wú chù bú qīng shān 。

冥冥寒食雨,客意向谁亲? 泉乱如争壑,花寒欲傍人。

生涯长剌促,老气尚轮囷。

不负年年债,清诗断送春。

míng míng hán shí yǔ ,kè yì xiàng shuí qīn ? quán luàn rú zhēng hè ,huā hán yù bàng rén 。

shēng yá zhǎng là cù ,lǎo qì shàng lún qūn 。

bú fù nián nián zhài ,qīng shī duàn sòng chūn 。

贾不假,白玉为堂金作马①。

阿房宫,三百里,住不下金陵一个史②。

东海缺少白玉床,龙王来请金陵王③。

丰年好大雪,珍珠如土金如铁④。

jiǎ bú jiǎ ,bái yù wéi táng jīn zuò mǎ ①。

ā fáng gōng ,sān bǎi lǐ ,zhù bú xià jīn líng yī gè shǐ ②。

dōng hǎi quē shǎo bái yù chuáng ,lóng wáng lái qǐng jīn líng wáng ③。

fēng nián hǎo dà xuě ,zhēn zhū rú tǔ jīn rú tiě ④。

小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪。

懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。

照花前后镜,花面交相映。

新帖绣罗襦,双双金鹧鸪。

【注释】 ①小山:指屏风上雕画的小山。金明灭:金光闪耀的样子。 ②鬓云:象云朵似的鬓发。度:覆盖。香腮雪:雪白的面颊。 ③弄妆:梳妆打扮。 ④罗襦:丝绸短袄。 ⑤鹧鸪:这里指装饰的图案。

xiǎo shān zhòng dié jīn míng miè ,bìn yún yù dù xiāng sāi xuě 。

lǎn qǐ huà é méi ,nòng zhuāng shū xǐ chí 。

zhào huā qián hòu jìng ,huā miàn jiāo xiàng yìng 。

xīn tiē xiù luó rú ,shuāng shuāng jīn zhè gū 。

最近文学作品

窈窕淑女,君子好逑

作者:诗经